>
Zobacz również:

 

Polityka prywatności

Regulamin
Voucherów

 

Postanowienia ogólne

 

 • Poniższy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: https://nowoczesnespa.pl/ (zwanym dalej „Sklep internetowy”), należącym do Szymona Bujoka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FLOATING Szymon Bujok Chałupiańska 6, 43-460 Wisła, NIP: 5482651217 REGON: 367715677. (zwany dalej „Sprzedawcą”), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, oraz Fundacje Motywacji i Rozwoju z siedzibą przy ul.Chałupiańska 6, 43-460 Wisła, NIP: 5482755425 REGON: 526901701. (zwany dalej „Sprzedawcą”), wpisaną do krajowego rejestru sądowego   o numerze KRS 0001068287. W ramach strony internetowej sprzedaż prowadzona jest równolegle przed obu Sprzedawców.
 • Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 21:00
 • pod adresem poczty elektronicznej: floatingcieszyn@gmail.com, mentalfundacja@gmail.com
 • pod numerem telefonu: +48518198018 (opłata jak za połączenie lokalne według cennika operatora),
 • za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: https://nowoczesnespa.pl/.
 • Sprzedawca udzieli odpowiedzi w ciągu 1 dnia roboczego od zapytania.
 • Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia konta lub/i złożenia zamówienia przez Klienta na stronie internetowej pod adresem internetowym: https://nowoczesnespa.pl/. Jednocześnie informujemy, że złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Na stronie Sklepu internetowego zamieszczone są informacje o oferowanych do sprzedaży voucherach wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi oferowanych usług i ich cen. Ceny voucherów podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 • Sklep internetowy oferuje sprzedaż voucherów na zabiegi spa, zabiegi kosmetyczne, floating.
 • Podane na stronie internetowej ceny oraz informacje o voucherach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Jednocześnie informujemy, że występowanie voucherów oferowanych przez Sklep internetowy nie jest jednoznaczna z dostępem do danego vouchera i możliwością zrealizowania zamówienia.

 

Warunki dokonywania zakupów

 

 • Klientem Sklepu internetowego może być:
 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu na podstawie odrębnych przepisów została nadana zdolność prawna.
 • Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na asortyment występujący w Sklepie internetowym wyłącznie poprzez stronę internetową.
 • Zmówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 • Zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego następują po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie internetowej i potwierdzeniu przez Sprzedającego możliwości realizacji zamówienia poprzez wiadomość e-mail.
 • Realizacja zamówienia dokonywana jest przez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail zakupionego vouchera po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 • Możliwy jest także odbiór osobisty zakupionego przez Klienta vouchera po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty u Sprzedawcy.
 • Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 • Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.
 • Realizacja zamówień internetowych odbywa się do 3 dni roboczych liczonych od zaksięgowaniu środków na rachunku bankowy Sklepu internetowego.
 • Sklep internetowy do każdego zamówienia dołącza paragon fiskalny lub fakturę VAT po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
 • Klient może skorzystać z opcji utworzenia konta Klienta na Stronie internetowej. W celu utworzenia konta Klient, oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówienia powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania ponownego dostępu do konta Klienta. Klient ma obowiązek zachowania loginu i hasła w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta Klienta.

 

Płatność i wysyłka

 

 • W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności przy pomocy kart płatniczych (debetowych lub kredytowych) Visa lub Mastercard, jak również za pomocą operatorów płatności takich jak: BLIK czy przy wykorzystaniu usługi iMoje. Korzystając z danej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki
 • Wyboru sposobu płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia. Możliwy jest wybór wyłącznie jednej formy płatności.
 • Sklep internetowy oczekuje na płatność do 2 dni roboczych liczonych od czasu złożenia zamówienia. Jeżeli kwota odpowiadająca wartości zamówienia nie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu internetowego w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia – zamówienie zostanie anulowane.
 • Jeżeli okaże się, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. W przypadku, gdy tylko niektóre produkty objęte zamówienie nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, w celu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy

 

 • Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 • Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 • Sprzedawca odpowiada za wady produktu, jeżeli wada ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi.
 • Klient składający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego vouchera wraz z dowodem jego zakupu.
 • Rozpatrzenie złożonej przez Klienta reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 • Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 • Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, domniemywa się, ze wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi  własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu cen lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawca, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 • Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:   żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 • Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 • Powyższe uprawnienia nie mają zastosowania do Klientów nie będącymi konsumentami.
 • Powyższe uprawnienia stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywalnej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Odstąpienie od umowy

 

 • Klient będący konsumentem (osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywalnej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Klient będący konsumentem (osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą.
 • Klient ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wszystkie dokonane płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrał Klient, chyba, że Klient wyraził zgodne na inny sposób zwrotu płatności.
 • Prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zostaje wyłączone, gdy Klient przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wykorzystał voucher tj. kiedy usługa została wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • Powyższe uprawnienia w zakresie możliwości odstąpienia od umowy nie maja zastosowania do Klientów nie będącymi konsumentami.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane Klientów na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 • Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana przez Klienta.
 • Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych umieszczona na stronie Sklepu internetowego.

 

Postanowienia końcowe

 

 • W kwestiach nieregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności Kodeksu cywilnego).
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 •  Klient korzystający ze Sklepu internetowego ma całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze nieprawdziwym lub bezprawnym. Zmówienia, które posiadają takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich danych.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do Klienta na wskazany adres e-mail wiadomości spowodowane blokowaniem wiadomości przez administratora poczty elektronicznej, oprogramowanie blokujące wiadomości poczty na urządzeniu Klienta.
Clients says
 • sizer

  Magiczne miejsce, można się naprawdę odciąć od świata i zrelaksować.Ciekawy sposób na prezent,który mnie zaskoczył.Obsługa bardzo miła,uśmiechnięta,w środku czysto i ładnie,a kapsuła robi wrażenie.Polecam,warto spróbować.Ja z pewnością wrócę!

  - Klaudia
 • sizer

  Obłędne miejsce! Wspaniały masaż relaksacyjny w połączeniu z klasycznym i powieziowką (bardzo, bardzo dziękuję:) ) Świetny sposób na spędzenie przyjemnego wieczoru wraz z przyjaciółką. Na pewno jeszcze wrócę, a kolejna sesja to floating oraz obowiązkowo masaż! Bardzo uprzejme Panie masażystki, emanujące pozytywną energią. Serdecznie pozdrawiam!

  - Klaudia
 • sizer

  Świetne miejsce na chwilę relaksu i regeneracji. Miałam okazję wypróbować zabieg Indibia Activ i jestem mile zaskoczona efektem. Polecam z całego serca :-)

  - Daria
 • sizer

  Idealne miejsce na chwilę zapomnienia, wyciszenia oraz relaksu. Skorzystałam z sesji float, którą każdemu polecam! Pani z obsługi bardzo miła, o wszystkim mnie poinformowała, na każde pytania chętnie udzielała informacji. Na pewno wrócę jeszcze w to miejsce!

  - Karina
 • sizer

  Niesamowite zaskoczenie. Przeżycia, które ciężko opisać. W jednej chwili znika stres, zmęczenie, bolący po całym dniu pracy przy komputerze kark. To niezwykle ciepłe i przyjemne uczucie. Skóra wydaje się aksamitna. Cudowny relaks. Sesja będzie najlepszym sposobem na zimową chandrę. Szczerze polecam. Zazwyczaj nie tracę czasu na pisanie komentarzy, ale w tym przypadku warto. Odpłynęłam. Dziękuję Floating Cieszyn za przemiły wieczór. Uśmiecham się do teraz :)

  - Paulina
 • sizer

  Profesjonalna obsługa i podejście do tematu. Sesja floating naprawdę jest czymś wyjątkowym - pełne rozluźnienie , relaks i odpoczynek to coś czego potrzebowałam :) Uczucia lewitacji w kabinie to coś naprawdę relaksujacego i wyciszajacego:) polecam wszystkim. dodatkowo na plus świetny dojazd i parking na miejscu :) kolejna sesja już za 2 dni :) 5/5

  - Edyta
 • sizer

  polecam w 100%! miałam serię zabiegów z Karboksyterapii na uda i brzuch efekt...rewelacyjny!

  - Monika
 • sizer

  Szczerze polecam! Wszystko profesjonalnie przygotowane i czyste. Masaż w połączeniu z floatingiem to coś pięknego. Pięć gwiazdek, bez zastrzeżeń :-)

  - Tomasz
 • sizer

  Po wielu próbach w końcu udało mi się skorzystać. Uczucie ciężkie do opisania. W chwili znika stres z całego dnia. Polecam wszystkim jako doskonała formę relaksu.

  - Michał
 • sizer

  Zabieg modelujący sylwetkę thermogenique świetny! Efekty natychmiastowe, utrata centymetrów i super efekt wizualny. Bardzo miła Pani wykonująca masaż. Super miejsce w którym już kilka razy byłam i na pewno jeszcze nie raz wrócę :)

  - Klaudia Mitręga